Huishoudelijk Reglement

In dit huishoudelijk reglement kunt u de rechten en verplichtingen voor zowel u als de vereniging terug vinden.

Algemene bepalingen

Artikel 1

 1. De vereniging genaamd Reuma Patiëntenvereniging Almere, hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op 14 oktober 1993 en is gevestigd te Almere.
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 24 februari 2016.
 3. De vereniging is aangesloten bij Reuma Nederland en Ieder(in).

Leden

Artikel 2

 1. De vereniging bestaat uit:
  1. Leden met een reumatische aandoening
  2. Leden zonder reumatische aandoening, met uitzonderlijke toestemming van het bestuur.

Het lidmaatschap

Artikel 3

 1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier dan wel op de website, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, bankrekeninggegevens, evenals eventuele verdere gegevens.
 2. Lidmaatschap wordt verkregen door een besluit van toelating door het bestuur. Het bestuur kan slechts op basis van gewichtige redenen toelating weigeren.
 3. De kosten voor het jaarlijkse lidmaatschap worden door het bestuur voorgesteld, en op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en bekrachtigd.

Rechten en plichten van leden

Artikel 4

De leden hebben de volgende rechten en plichten:

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht de statuten en het huishoudelijk reglement in te zien. Dit zal geschieden via de website.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan alle aangeboden activiteiten, eventueel tegen vergoeding.
 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de Algemene Ledenvergadering.
 4. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 5. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun gegevens.
 6. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie en/of bijdrages voor beweegactiviteiten.
 7. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging.
 8. Zij hebben de plicht tot het opvolgen van instructies ten aanzien van het gebruik van de ruimtes voor beweegactiviteiten en/of overige activiteiten. Instructies kunnen gegeven worden door:
  1. Het bestuur van de vereniging
  2. Uitbater en/of personeel van de betreffende ruimte.

Bestuur

Artikel 5

 1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste 2 algemeen bestuursleden, die allen meerderjarig moeten zijn.
 2. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en vertegenwoordiging van de vereniging.
 3. Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 bestuursleden. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Dat dagelijks bestuur doet verslag van zijn beslissingen op de bestuursvergaderingen.

Taakverdeling

Artikel 6

 1. Taken van de voorzitter:
  1. Geeft leiding aan en houdt toezicht op de gehele vereniging.
  2. Is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
  3. Zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen.
 1. Taken van de secretaris:
  1. Voert de correspondentie uit naam van de vereniging en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
  2. Heeft het beheer over het archief en de ledenadministratie.
 2. Taken van de penningmeester:
  1. Beheert de gelden van de vereniging.
  2. Zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven.
  3. Houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
  4. Brengt in de Algemene ledenvergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.
 3. Alle overige taken worden binnen het bestuur verdeeld.

Kascommissie

Artikel 7

 1. Conform artikel 13 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.
 2. De kascommissie bestaat uit twee leden en één reserve lid.
 3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester. Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de financiële situatie van de vereniging alsmede alle stukken van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur en de Algemene Ledenvergadering.
 4. Indien de kascommissie geen goedkeuring verleent omtrent de financiële stukken, is het aan de Algemene Ledenvergadering om een besluit hieromtrent te nemen.

Contributie

Artikel 8

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie. Deze contributie kan slechts via automatische incasso worden voldaan.
 2. De leden zijn voor beweegactiviteiten een maandelijkse bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage kan slechts via automatische incasso worden voldaan.
 3. Het storneren van de contributie en/of de bijdrage voor beweegactiviteiten zal administratiekosten van € 2,50 met zich meebrengen. Indien er wordt gestorneerd zal de daaropvolgende maand opnieuw worden geïncasseerd inclusief de administratiekosten, bij wederom storneren wordt de incasso overgedragen aan een incassobureau.

Sponsoren

Artikel 9

 1. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van contracten omtrent sponsoring van de vereniging.
 2. De sponsoring bestaat uit het betalen van een jaarlijkse bijdrage of sponsoring in natura, waarbij een advertentie van de betreffende sponsor wordt opgenomen in het ledenblad.

Slotbepalingen

Artikel 10

 1. Ieder lid heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur en legt hierover verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.
 3. De vereniging is niet aansprakelijk voor ziekte, ongevallen of schade van welke aard dan ook, ongeacht welke oorzaak. Leden zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en gezondheid.
RPV-Almere ©